Otsi

E-POE KASUTUSLEPING

Dinero OÜ, juriidilise aadressiga Aiandi tee 28-72 74001 Viimsi Harjumaa, registrikood 11662359 (edaspidi: Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab stuudiotehnika.com e-poes tellimuse ja oma isikuandmete tellimusse sisestamise teel identifitseerib end (edaspidi: Teenuse kasutaja),
sõlmisid käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi: Kasutusleping).

1. E-POOD

1.1. stuudiotehnika.com (edaspidi: e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud veebipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2. stuudiotehnika.com on Teenuse osutajale kuuluv domeeninimi.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest meilitsi Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt meie või meie partneri laos olemas.

3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe töötaja Teenuse kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

3.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

3.6. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress, sünnipäev, aadress, postiindeks, linn, telefoninumber) ning tasub toodete eest arve alusel pangaülekandega.

3.7. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8. Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud e-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4. HINNAD

4.1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KÄTTETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1. Teenuse kasutajal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

5.1.1. Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires kulleriga.

5.1.2. Teenuse kasutaja võtab kaupad ise vastu Tallinna linna piires.

5.2. Kui Teenuse kasutaja valinud kättetoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kauba kättetoimetamine kulleriga 2-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.

5.3. Kui Teenuse kasutaja valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise Tallinnas, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefonitsi või meilitsi hetkel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 2-7 tööpäeva jooksul raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

5.4. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

6. KASUTUSLEPINGUST TAGANEMINE

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Kasutuslepingu Teenuse osutaja poolset täitmist Kasutuslepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata meilitsi aadressil info@stuudiotehnika.com. Meili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset Kasutuslepingu täitmist, siis toimub Kasutuslepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutuslepingu punktile 7 „Tagastusõigus“.

6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Kasutuslepingust taganemise teate kättesaamisest.

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

7.2. Tagastatav toode peab olema kasutamata, täiskomplektne ja kahjustamata originaalpakendis.

7.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade meiliaadressile info@stuudiotehnika.com.

7.4. Kasutuslepingust taganemisel tuleb Teenuse kasutajal ostetud asi tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Kasutuslepingust taganemisest teatamist.

7.5. Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

7.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.7. Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, väljaarvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

7.8. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. GARANTII, PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1. E-poest ostetud toodetele kehtib VÕS §218 lõikes 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise aeg.

8.2. Pretensiooni esitamise aeg hakkab kehtima toote ostukuupäevast ja pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve.

8.3. Puuduse esinemisel foto- või stuudiotarvete töös 6 kuu jooksul ostukuupäevast arvates tuleb puudusega toode toimetada tagasi Teenuse osutaja valdusesse, kes korraldab toote parandamise Teenuse kasutaja jaoks tasuta.

8.4. Kui foto- või stuudiotarvete töös ilmnevad puudused pärast 6 kuu möödumist ostukuupäevast, on Teenuse kasutaja puuduse tasuta kõrvaldamise saamiseks kohustatud tõendama ekspertiisi tegemise läbi, et puudused olid olemas juba ostu sooritamise hetkel.

8.5. Ekspertiisi tegemiseks tuleb puudusega seade toimetada tagasi Teenuse osutaja valdusesse. Kui ekspertiisi tulemus näitab, et puudus on tekkinud Teenuse kasutaja süül, peab viimane tasuma ekspertiisikulu. Kui puudus on tekkinud valmistaja süül, tasub Teenuse osutaja ekspertiisi- ja seadme remondikulu.

8.6. Tõendamiskohustuse asemel on Teenuse kasutajal võimalus koheselt nõustuda ühekordse käsitlustasu maksmisega summas 30€, mis sisaldab puudusega seadme parandamist või selle uue vastu vahetamist, kui puudus on esinenud ajavahemikul 6 kuust kuni 2 aastani toote ostukuupäevast arvates.

8.7. Puuduste ilmnemisel peab Teenuse kasutaja sellest meilitsi info@stuudiotehnika.com informeerima Teenuse osutajat ning toimetama seadme või tarviku tagasi Teenuse osutaja valdusesse. Teenuse osutaja korraldab puudusega seadme või tarviku garantiiremonti saatmise ning informeerib meilitsi Teenuse kasutajat sellest, millal on võimalik parandatud või asendatud seade või tarvik enda valdusesse tagasi saada.

8.8. Puudusega seadme Teenuse osutaja valdusesse garantiiremonti ja remonditud/vahetatud seadme Teenuse kasutaja valdusesse tagasi toimetamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja v.a punktis 8.3. kirjeldatud juhul.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

9.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta: eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, tänav, maja või korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünnipäev, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, e-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavatele ettevõtetele.

9.6. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.7. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

9.8. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.9. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.10. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud meiliaadressile tellimuse kinnituse.

9.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui ta on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. VASTUTUS

10.1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide e-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult e-poe Kasutuslepingu tingimuste vastastest ning seaduse või heade tavade vastastest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

11.1. E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „”, kinnitab Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.


Ostukorv  

Tooteid pole

Saatmine 0,00 €
Kokku 0,00 €

Ostukorv Vormista ost